S M A R T C I T Y I N D E X

Loading

Sprievodca inteligentným rozvojom miest a regiónov

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v rámci projektu Efektívna verejná správa s kódom ITMS2014+ 314011AGI4 a názvom projektu Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov vydal novú publikáciu.

Účelom dokumentu je poskytnúť aktérom tejto agendy, predovšetkým však samosprávam a krajom pohľad na riadenie tematiky rozvoja, implementácie a koordinácie inteligentných regiónov a ich samospráv spôsobom, ktorý bude zabezpečovať pre kraje a ich samosprávy jasný návod na efektívne, zákonné a spoločnosti prospešné implementovanie financií smerujúcich k nasadeniu inovácií v územiach na Slovensku.

Sprievodca inteligentným rozvojom miest a regiónov

EVS Projekt

Projekt Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov má hlavnú aktivitu Vytvorenie a činnosť metodicko – hodnotiacej jednotky a expertnej platformy pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov. 

Táto aktivita je rozdelená na tri samostatné podaktivity: 

Podaktivita 1.1: Vytvorenie metodicko-hodnotiacej jednotky a expertnej platformy a jej činnosť; 

Podaktivita 1.2: Vypracovanie Národnej stratégie pre rozvoj inteligentných regiónov; 

Podaktivita 1.3: Vypracovanie metodiky pre tvorbu strategických materiálov miest a regiónov zohľadňujúcej koncept inteligentného mesta/inteligentného regiónu. 

Sprievodca inteligentným rozvojom miest a regiónov

Expertná platforma

Zámerom expertnej platformy je aj napomôcť využívaniu nových zdrojov financovania zavádzania inovatívnych riešení, tak aby tieto neboli primárne financované len prostredníctvom EŠIF. Platforma chce poukázať na rôzne spôsoby financovania smart stratégií samospráv, ktoré sú dostupné a samosprávy sú schopné ich využiť pre svoj rozvoj, pre implementáciu smart technológií a smart procesov. Dokument Sprievodca inteligentným rozvojom miest a regiónov je k dispozícii ako manál pre samosprávy a regióny, ktoré sa chcú v problematike smart agendy.

V súčasnosti rovnako ministerstvo na svojich stránkach spúšťa dotazník, ktorého úlohou je zistiť skúsenosti, preferencie a očakávania užívateľov s používaním webových portálov, ktoré sa zameriavajú na agendu inteligentných miest a regiónov.

Podobné stránky