S M A R T C I T Y I N D E X

Loading

Slovenský smart city index - fondy inteligentné mestá - financovanie

V súčasnosti koncepty inteligentných miest a regiónov na Slovensku nie sú využívané dostatočne. Tento fakt chce v programovom období EÚ (Európska Únia) zmeniť prostredníctvom viac ako 106 miliónov pre inteligentné mestá a regióny cez Európsky fond regionálneho rozvoja.

Slovensko na základe štúdie EIB (Európskej investičnej banky) má nedostatky najmä v oblasti dostupnosti technickej pomoci, regionálnej koordinácie rozvoja inteligentných miest a regiónov, úrovne digitalizácie, technologickej a kapacitnej vyspelosti orgánov samosprávy, plánovania, riadenia a financovania aktivít súvisiacich s rozvojom inteligentných miest a regiónov.

Podporné aktivity pre rozvoj agendy inteligentných miest a regiónov na Slovensku by mali klásť dôraz na rozvoj a zavádzanie inovatívnych, integrovaných a udržateľných riešení, inkluzívny prístup a spoluprácu kľúčových zainteresovaných strán a modernizáciu samosprávy z procesného a technologického hľadiska, ako aj pri budovaní odborných kapacít. Takto to vidí Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) a Slovenská republika.

Slovenský smart city index - fondy inteligentné mestá - financovanie

Na aké projekty sa pripravovať

Budúce projekty by sa mali zamerať na implementáciu riešení smart mobility a budovanie inteligentných miest a regiónov, ktorá zvýši kvalitu života obyvateľov, najmä teda dopravu a mobilitu, zdravie, životné prostredie, energetiku a odpadové hospodárstvo a prístup k službám digitálnej mobility a službám verejnej správy. Zlepší sa zapájanie občanov do verejného života, vniknú a vylepšia sa elektronické platformy a proaktívne elektronické služby vnútornej správy mesta, čo následne zvýšia efektivitu a kvalitu služieb samosprávy pre občanov a podnikateľov.

Nasadenie inteligentných technológií pre starších a odkázaných ľudí, osoby v paliatívnej starostlivosti a občanov so zdravotným postihnutím zvýši kvalitu ich prístupu k verejným službám a podporí budovanie inkluzívnej spoločnosti nielen v samosprávach, ale aj regiónoch. Rozvíjanie strategických partnerstiev medzi orgánmi miestnej samosprávy a podnikmi podporí rozvoj miestnej a regionálnej digitálnej ekonomiky. Rozvoj inteligentných miest a regiónov umožní prípravu a pokračovanie pilotných a nadväzujúcich aktivít vyplývajúcich okrem iného z európskej iniciatívy Catching-up regions.

Oprávnenou aktivitou v rámci naplnenia programu a jeho cieľa bude aj predinvestičná a projektová príprava. Medzi okruhy projektov môžu žiadatelia zaradiť projekty v nasledovných oblastiach:

 • Inteligentné a pripojené senzory a zariadenia;
 • Zvýšenie úžitkovej hodnoty všetkých typov údajov a databáz;
 • Inteligentné energetické systémy;
 • Kybernetická bezpečnosť a kryptografia;
 • Rozvoj interoperability verejných technológií a nadväzujúcich služieb;
 • Modernizácia a automatizácia poskytovania verejných služieb;
 • Vytvorenie prostredia, kde vláda využíva a generuje platformy API;
 • Zabezpečiť, aby občan komunikoval s jedinou digitálnou kanceláriou v jednej životnej situácii;
 • Vybudovanie medzirezortného riadiaceho rámca pre prístup k údajom a ich využívanie;
 • Budovanie interoperabilných elektronických štátnych služieb pre mobilné zariadenia;
 • Ďalšie oblasti technickej infraštruktúry a bezpečnosti dát a ich infraštruktúry.

Bratislava Inteligentne mesta

Cieľové skupiny budúcich výziev:

 • subjekty verejnej správy;
 • podniky;
 • verejné výskumné a vývojové organizácie;
 • mimovládne organizácie a tretí sektor spolu s občianskymi združeniami;
 • záujmové združenia právnických a fyzických osôb;
 • obce;
 • verejnoprospešné spoločnosti a vzdelávacie a zdravotnícke inštitúcie;
 • univerzity, Slovenská akadémia vied, výskumné a vývojové organizácie;
 • inštitucionalizované klastrové organizácie a záujmové združenia právnických a fyzických osôb, ktoré budú realizovať aktivity v prostredí obcí.

Bratislava Inteligentne mesta

Aktualizované rozdelenie 106 miliónov zo strany MIRRI SR

Na základe Sekcie inovácií, strategických investícií a analýz (HUB), ktorá spravuje EVS projekt s názvom Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov, rozhodla o nasledovnom rozdelení:

 • 85 mil. € – pre UMR, teda 3,33 mil. na jedno UMR v prípade, že ich na Slovensku je celkovo 24
 • 21 mil. € – na národný projekt – identifikácia kľúčových opatrení a aktivít na podporu inteligentnch miest a regiónov pomocou národného projektu

V tomto prípade pojednávame o nasledovnej časti Operačného program Slovensko 2021 – 2027: Opatrenie 1.2.2 Podpora budovania inteligentných miest a regiónov.

 

Rozloženie UMR na Slovensku

 

Je však aj tak treba sa pripraviť na finančné prostriedky, ktoré Európsky fond regionálneho rozvoja poskytne v období 2021 – 2027 na rozvoj inteligentných miest a regiónov. Pretože aj ostatné opatrenia obsahujú súčasti inteligentných miest a regiónov (či už formou technických alebo netechnických rozšírení a implementácií).

My s Vašimi projektami pohneme

Platforma expertov, ktorí pracujú v rámci smart agendy pre lokálne a regionálne samosprávy Vám vie pomôcť s nasledovným:

 • príprava, úprava, aktualizácia smart stratégie / koncepcie
 • definovanie silnej výhody, ako aj slabého miesta, silnú výhodu je potrebné posilňovať a slabé miesta eliminovať
 • vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti
 • vypracovanie projektov a pomoc pri ich podaní
 • implementácia projektov
  • pomôžeme s projektovým manažmentom
  • napĺňaním kritérií a merateľných ukazovateľov
  • posun v rámci definovaných kľúčových ukazovateľov

Kontaktujte nás

 

  Podobné stránky