S M A R T C I T Y I N D E X

Loading

PO 2021-2021 Smart City

Prinášame Vám stručný pohľad na Programové obdobie 21-27 s ohľadom na oblasti, ktoré budú /môžu byť/ prepojené na smart agendu v samosprávach a regiónoch.

V nasledujúcich podkapitolách je našou snahou vyňať tie oblasti, ktoré by mohli byť zamerané na smart, inovatívne a inteligentné riešenia. Aktualizácie článku budeme prinášať priebežne.

PO 2021-2021 Smart City

POLITICKÝ CIEĽ 1

Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa vďaka presadzovaniu inovatívnej a inteligentnej transformácie hospodárstva a regionálnej prepojenosti IKT

PO 1

 • 1.2 Využívanie prínosov digitalitácie pre občanov, podniky, výskumné organizácie a orgány verejnej správy
  Zavádzanie riešení inteligentnej mobility a budovanie inteligentných miest a regiónov skvalitní život obyvateľov, najmä v oblastiach ako sú doprava a mobilita, zdravie, životné prostredie, energetické a odpadové hospodárstvo a prístup k digitálnym službám mobility a službám verejnej správy. Zavádzanie inteligentných technológií pre starších a odkázaných obyvateľov, pre osoby v paliatívnej starostlivosti a občanov so zdravotným postihnutím skvalitní ich prístup k verejným službám a podporí vytváranie inkluzívnej spoločnosti.
  Špecifický cieľ bude napĺňaný prostredníctvom nasledujúcich opatrení:

   • 1.2.1 Podpora digitálnej transformácie a kybernetickej bezpečnosti
   • 1.2.2 Podpora budovania inteligentných miest a regiónov

Podpora sa zameria najmä na nasledovné aktivity:
• podpora rozvoja inteligentného riadenia/správy miest a regiónov, najmä zavádzania a zvyšovania kvality a odolnosti systémov a optimalizácie procesov verejnej správy, systémov riadenia kvality, procesov integrovaného plánovania a riadenia, súvisiacich s rozvojom inteligentných miest a regiónov, vrátane analytických aktivít, optimalizácie financovania rozvoja inteligentných miest a regiónov a súvisiacich procesov verejného obstarávania, tvorby a riadenia reformných politík, hodnotení dopadov politík, legislatívy a efektivity procesov;
• podpora behaviorálnych inovácií, sociálnych inovácií a zapájania občanov do verejného života a podpora nástrojov pre participáciu občanov na správe vecí verejných;
• implementácia inteligentnej regulácie v mestách a regiónoch (regulačné sandboxy);
• podpora rozvoja tvorby, spracovania, využívania a prepájania dát v rámci verejnej správy, najmä rozvoja dátových platforiem a súvisiacich nástrojov s pridanou hodnotou pre inteligentné rozhodovanie a správu, proaktívnych elektronických služieb pre vnútornú správu mesta/regiónu, ako aj poskytovanie služieb občanom a podnikateľom, vrátane budovania špecifických kapacít a infraštruktúry v tejto oblasti;
• podpora vytvorenia technickej infraštruktúry pre systematický zber a sekundárne využitie štruktúrovaných a vizuálnych dát za účelom vedy, výskumu a vo všeobecnom záujme;
• podpora získavania poznatkov o aktuálnom stave dostupnosti a využívania dát v rámci verejnej správy, ich vzájomného prepájania, ako aj podpory zvyšovania povedomia o prínosoch efektívneho využívania dát;
• podpora aktivít a inovatívnych riešení pre zvyšovanie ekologickosti, odolnosti a udržateľnosti miest a regiónov, najmä inteligentného využívania zdrojov energie, energetických sietí v mestách a regiónoch;
• podpora inteligentnej mobility v rámci všetkých módov dopravy a širokého a dostupného využitia služieb inteligentnej mobility pre dopravu osôb a prepravu tovarov v mestách a regiónoch;
• pilotovanie a zavádzanie inteligentných technológií pre starších a odkázaných obyvateľov a občanov so zdravotným postihnutím alebo so závažným, život ohrozujúcim ochorením;
• podpora pri budovaní otvorených riešení ekosystémov inteligentných miest a regiónov vrátane súvisiacej infraštruktúry a správy zdrojov, a inteligentného prístupu k aplikovaniu technických štandardov pre takéto riešenia;
• podpora vytvárania a rozvoja inovačných ekosystémov, platforiem a partnerstiev pre aktivity experimentovania s novými technológiami, pilotovania inovatívnych riešení, ich škálovania a replikácie či internacionalizácie, a podpory spolupráce medzi akademickým a podnikateľským sektorom, verejnou správou a občanmi, zdieľania získaných skúseností a vedomostí, vrátane vytvárania a rozvoja súvisiacej infraštruktúry, vhodného prostredia, efektívnych foriem financovania a riadenia; súčasťou podpory bude zapojenie akademickým a podnikateľským sektorom, verejnou správou a občanmi;
• podpora pre vytvorenie ekosystému pre výskum a inovácie v zdravotníctve umožňujúceho prepojenie výskumných inštitúcií, verejného sektora a priemyslu;
• podpora nastavenia a optimalizácie prostredia obcí, miest a regiónov, vrátane vymedzenia území/lokalít pre účely experimentovania s novými technológiami, pilotovania inovatívnych riešení (living labs);
• podpora aktivít zameraných na budovanie vedomostnej základne a systematizácie zdieľania skúseností a poznatkov v oblasti podpory a rozvoja inteligentných miest a regiónov;
• podpora budovania administratívnych, technických a analytických kapacít pre rozvoj inteligentných miest a regiónov a implementáciu projektov v tejto oblasti, vrátane podpory vzdelávacích aktivít a programov, a aktivít zameraných na budovanie budúcej generácie odborných kapacít v oblasti inteligentných miest a regiónov;
• technická asistencia pre prípravu a realizáciu konceptov a projektov v oblasti rozvoja inteligentných miest a regiónov;
• podpora aktivít medzi-obecnej, resp. medzi-regionálnej či cez-hraničnej spolupráce v oblasti rozvoja inteligentných miest a regiónov, experimentovania s novými technológiami, pilotovania inovatívnych riešení, ich škálovania či replikácie, zdieľanie a budovanie administratívnych a technických kapacít;
• podpora účasti slovenských miest a regiónov v medzinárodných sieťach, platformách, projektoch a partnerstvách;
• zvýšenie úrovne digitalizácie procesov v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti;
• podpora rozhodovania zdravotníckych pracovníkov za pomoci pokročilých SW nástrojov.

PO 1

 • 1.4 Rozvoj zručností pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie
  K zvýšeniu počtu pracovných síl s požadovanou kvalifikáciou a zručnosťami a k zmenšeniu regionálnych rozdielov prispeje podpora aktivít zameraných na prispôsobenie a rozšírenie ponuky vzdelávania vo vzťahu k potrebám inteligentnej špecializácie a priemyselnej transformácie.

PO 2021-2021 Smart City

POLITICKÝ CIEĽ 2

Prechod z ekologickejšieho, nízkouhlíkového hospodárstva na hospodárstvo s nulovou bilanciou uhlíka a odolnú Európu vďaka presadzovaniu čistej a spravodlivej transformácie, zelených a modrých investícií, obehového hospodárstva, zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na ňu, predchádzania rizikám a ich udržateľnej mestskej mobility. Modernizácia technických systémov budovy využívajúcich OZE vrátane zavedenia inteligentných meracích systémov a inštalácie automatizácie a riadenia budovy vrátane monitorovacích systémov zameraných na úsporu energie (SMART technológie) prispejú k plneniu cieľov v oblasti digitalizácie energetického systému.

 • Špecifický cieľ 2.1: Podpora energetickej efektívnosti
  a znižovania emisií skleníkových plynov

  • 2.1.1. Zlepšovanie energetickej efektívnosti v podnikoch

V tejto aktivite bude pomoc smerovaná na prechod k klimatickej neutralite a znižovanie energetickej náročnosti podnikov, a to najmä prostredníctvom:
podpory opatrení energetickej efektívnosti v podnikoch vyplývajúcich z energetických auditov (napr. zatepľovanie budov určených na podnikanie, zlepšovanie účinnosti existujúcich , resp. náhrada za nové účinnejšie zariadenia na výrobu elektriny/tepla/chladu v podnikoch, zavádzanie systémov merania a riadenia, vrátane SMART riešení, zvyšovanie účinnosti distribúcie energie a pod.).

  • 2.2.3. Podpora využívania OZE v domácnostiach (inovácia projektu „Zelená domácnostiam“)

V rámci tejto aktivity bude pomoc smerovaná najmä na:
• podporu inštalácie zariadení na využívanie OZE na výrobu tepla/chladu
• podporu inštalácie zariadení na využívanie OZE na výrobu elektriny
• podpora akumulácie energie z OZE a SMART systémov s cieľom optimalizácie výroby a využitia energie z OZE

 • Špecifický cieľ 2.3: Vývoj inteligentných energetických systémov, sietí a uskladnenia mimo transeurópskej energetickej siete (TEN-E)
  • 2.3.1. Podpora inteligentných energetických systémov vrátane uskladňovania energie

V rámci tejto aktivity bude pomoc smerovaná na:
• podporu inteligentných energetických systémov a uskladňovania energie za účelom efektívneho využívania zdrojov a akumulačných zariadení prepojených so sústavou, vytvorenia možností pre aktívne zapájanie koncových užívateľov do procesu optimalizácie a znižovania ich energetických nárokov a nákladov, ako aj zlepšenia energetickej efektívnosti a znižovania energetických strát

  • 2.7.10. Eliminácia fragmentácie krajiny rozrastania zastavaných plôch prostredníctvom revitalizácie zanedbaných a nevyužívaných území v intravilánoch sídiel

Podpora bude smerovať do území, ktoré sú v správe alebo vlastníctve verejného sektora, majú usporiadané majetkové a prevádzkové vzťahy, ponúknu riešenia na vysokej úrovni environmentálnych kritérií (adaptácia na zmenu klímy, inovatívne architektonické riešenia) a významne dopomôžu k celkovému zapojeniu území do ekonomického, sociálneho a spoločenského kvalitatívneho rastu.

Popri infraštruktúrnych opatreniach bude v kontexte zavádzania a rozvoja IDS nemenej dôležité vytvárať podmienky pre zavádzanie moderných tarifných, informačných, oznamovacích a dispečerských systémov, vrátane zabezpečenia súvisiaceho vybavenia a zariadení, s cieľom zlepšiť informovanosť cestujúcich, ako aj zber, vyhodnocovanie a využívanie dát v kontexte rozvoja inteligentnej mobility. Intervencie do prímestskej verejnej osobnej dopravy sa budú realizovať v súlade s príslušnými plánmi udržateľnej mobility.

PO 2021-2021 Smart City

POLITICKÝ CIEĽ 3

Prepojenejšia Európa vďaka posilneniu mobility 

CP 3 Prepojenejšia Európa vďaka posilneniu mobility
3.1. Rozvoj inteligentnej, bezpečnej, udržateľnej a intermodálnej siete TEN-T odolnej proti zmene klímy
CP 3 Prepojenejšia Európa vďaka posilneniu mobility
3. 2. Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k TEN-T a cezhraničnej mobility

PO 2021-2021 Smart City

POLITICKÝ CIEĽ 4

Sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa vykonávajúca Európsky pilier sociálnych práv

 • 2.1.5.7 Špecifický cieľ ERDF v): zabezpečenie rovného prístupu k zdravotnej starostlivosti a zvýšenie odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti vrátane primárnej starostlivosti a podpory prechodu z inštitucionálnej starostlivosti na rodinnú a komunitnú starostlivosť

Typy aktivít:
– budovanie, rekonštrukcia a debarierizácia zariadení SPODaSK;
– budovanie zariadení SPODaSK na komunitnej úrovni;
– rozvoj IKT nástrojov na výkon opatrení SPODaSK (vrátane opatrení vykonávaných subjektami na základe príslušnej akreditácie) /V dlhodobej starostlivosti bude podpora zameraná na materiálno-technické vybavenie zariadení mobilných služieb dlhodobej zdravotnej starostlivosti, najmä na inovatívne a smart zariadenia podporujúce e-health (napr. vybavenie na privolávanie pomoci, inteligentné zdvíhacie vybavenie atď.), ktoré zvýšia dostupnosť poskytovaných služieb v rámci regiónov a uľahčia prácu odborného personálu./

 • 2.1.7.3 Špecifický cieľ h): podpora aktívneho začlenenia s cieľom podporovať rovnosť príležitostí, nediskrimináciu a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti, najmä v prípade znevýhodnených skupín

Chýba výmena osvedčených postupov a prevláda nízka informovanosť verejnosti o podmienkach života osôb so zdravotným postihnutím, pri tvorbe politík a služieb chýbajú údaje potrebné pre prijímanie rozhodnutí založených na dôslednej analýze zistených skutočností, aktivity podporujúce aktívne začlenenie sa málo zameriavajú na prevenciu, nie sú dostatočne individualizované, orientované na klienta a jeho potreby. Využitie sociálnych inovácií ako nového a lepšieho riešenia pretrvávajúcich spoločenských problémov sa zvyšuje hlavne s dôrazom na inteligentný, digitálny, inkluzívny a udržateľný rast, a to v kontexte podpory aktívneho začlenenia znevýhodnených skupín.

 • 2.1.5.5 Špecifický cieľ l): podpora sociálnej integrácie osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením vrátane najodkázanejších osôb a detí

Podľa externého hodnotenia k naplneniu cieľov PO4 OP ĽZ je zvyšujúca dostupnosť cielených sociálnych služieb evidentná. Vďaka týmto projektom veľmi významne vzrástol počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia a tiež vzrástol počet podporených kapacít nových, inovatívnych služieb alebo opatrení na komunitnej úrovni.

 • 2.1.7.1 Špecifický cieľ a): zlepšenie prístupu k zamestnaniu a aktivačným opatreniam pre všetkých uchádzačov o zamestnanie, predovšetkým mladých ľudí, a to najmä vykonávaním záruky pre mladých ľudí, pre dlhodobo nezamestnaných a znevýhodnené skupiny na trhu práce a neaktívne osoby, ako aj prostredníctvom podpory samostatnej zárobkovej činnosti a sociálneho hospodárstva
  – inovatívne projekty v oblasti podpory vstupu znevýhodnených a neaktívnych osôb na trh práce;

Podpora bude preto zameraná na inovatívne projekty, ktoré prinesú komplexný prístup a riešenia vo vzťahu k týmto cieľovým skupinám, a to najmä prepájaním verejných a neverejných služieb zamestnanosti s možnosťou podporovať opatrenia aj v kombinácii špecifických cieľov v rámci tejto priority

 • 2.1.7.2 Špecifický cieľ f): podpora rovného prístupu, a to najmä znevýhodnených skupín, ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelávaniu a odbornej príprave a podpora ich úspešného ukončenia, počnúc vzdelávaním a starostlivosťou v ranom detstve cez všeobecné a odborné vzdelávanie a prípravu až po terciárnu úroveň a vzdelávanie a učenie dospelých vrátane uľahčovania vzdelávacej mobility pre všetkých a prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím

Typy aktivít:
– inovatívne projekty v oblasti výchovy a vzdelávania;
S ohľadom na rozsah potrieb sa javí ako efektívne podporiť sociálne inovácie vo výchove a vzdelávaní v spolupráci s mimovládnym neziskovým sektorom a aktérmi na miestnej úrovni s cieľom dosiahnutia lepšej, účinnejšej a adresnejšej pomoci, a to s dôrazom na inovatívne a aktivizujúce metódy.

 • 2.1.7.3 Špecifický cieľ h): podpora aktívneho začlenenia s cieľom podporovať rovnosť príležitostí, nediskrimináciu a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti, najmä v prípade znevýhodnených skupín

Typy aktivít:
– inovatívne projekty v oblasti aktívneho začlenenia;
Vzhľadom k týmto skutočnostiam je nevyhnutné riešiť aktívne začlenenie novými inovatívnymi prístupmi a formami, ktoré rýchlejšie a efektívnejšie začlenenie tieto osoby do spoločnosti. Podporené budú preto inovatívne projekty, ktoré sa zamerajú na nové a inovatívne riešenia životných situácií.

PO 2021-2021 Smart City

POLITICKÝ CIEĽ 5

Európa bližšie k občanom vďaka podpore udržateľného a integrovaného rozvoja všetkých typov území a miestnych iniciatív

 • 5.1.5/5.2. Investície do kultúrneho dedičstva, miestnej a regionálnej kultúry, manažmentu, služieb a infraštruktúry podporujúcich komunitný rozvoj a udržateľný cestovný ruch

Opatrenie prispeje k napĺňaniu cieľa prostredníctvom zvyšovania kvality života v regiónoch a podpory zachovania, ochrany a rozvoja potenciálu kultúrnych, prírodných a iných aktív regiónov so zameraním na:
• zlepšenie kvality a dostupnosti informácií pre návštevníkov v kultúrnom a prírodnom turizme a jeho propagácia, najmä prostredníctvom podpory inovatívnych riešení;

Podobné stránky