S M A R T C I T Y I N D E X

Loading

Ako čítať index

Ponúkame manuál, aby ste mohli dáta používať
a rovnako s tým ich aj správne interpetovať.

Smart City Index piliere how to

Ako čítať index

vysvetlíme za 3 minúty.

Prejdite si tento manuál, aby ste mohli dáta používať
a rovnako s tým ich aj správne interpetovať.

01
Index sa skladá z 3 úrovní

Šesť základných pilierov pozostáva z aritmetického priemeru dát druhej úrovne. Všetky štatistické údaje, ktoré porovnávame, sa logicky kumulujú podľa kategórií. Tieto kumulované kategórie sú dáta druhej úrovne.

02
Výpočet kumulovaných dát.

Logické kategórie, ktoré kumulujú jednotlivé čiastkové dáta, sú prepočítavané aritmetickým priemerom. Rovnako ako dáta prvej úrovne, teda samotné SMART piliere sú vypočítané aritmetickým priemerom kategórií - dát druhej úrovne.

03
Dáta sa v čase korigujú

Keďže vychádzame zo štatistických údajov, tie nemusia byť k dispozícii, keď sa vytvárajú jednotlivé roky indexu. Preto v priebehu času môže prísť ku korekcii, ak dáta (napr. pre Index 2020) sú už k dispozícii.

04
Zobrazovanie údajov

Keďže kumulujeme rôzne typy, štruktúru ale aj rozhrania dát, je potrebné ich zobrazovanie zjednotiť. To sa deje prostredníctvom prepočtu, ktorý sa volá Z-transformation.

05
-1 ; 0 ; +1 dáta

Čím viac sú dáta záporného charakteru (idú do mínus), tým je indikátor v horšom stave. Čím sú čísla kladnejšie, tým je indikátor pozitívnejší. Vo všeobecnosti najhoršie je -2 hodnotenie, naopak najlepšie +2.

06
Dáta tretej úrovne

Toto je dátová vrstva, ktorú na webe nenájdete. 6 pilierov indexu sú dáta prvej úrovne, v profiloch municipalít nájdete dáta druhej úrovne (pre každý pilier). Dáta tretej úrovne sú na vyžiadanie.

Popis dát druhej úrovne

Ekonomické aspekty, ktoré vplývajú na SMART municipalitu. V rámci piliera v druhej úrovni sú kumulované nasledovné oblasti:

 • Innovative spirit – Zaoberáme sa patentami alebo R&D (regionálne dáta)
 • Entreprenuership – Samostatne zárobkové osoby a nové podnikania (lokálne dáta)
 • Economic image and trademarks – v súčasnosti sa neberie do úvahy a nezarátava sa
 • Productivity – HDP na pracujúcu osobu
  Flexibility of labour market – Zaoberáme sa nezamestnanosťou a počtom zamestnancov pracujúcich na dohodu (regionálne dáta)
 • International embeddedness – Medzinárodné spoločnosti a preprava pasažierov/tovarov (lokálne & regionálne dáta)
 • Ability to transform – v súčasnosti sa neberie do úvahy a nezarátava sa

Podstatou je stanoviť, ako inovatívny potenciál majú obyvatelia. Od úrovne vzdelania, cez schopnosť kreatívneho myslenia až po akceptovanie cudzincov. Dáta v druhej úrovni sa kumulujú do nasledovných oblastí:

 • Level of qualifications – Podiel vysokoškolsky vzdelaných ľudí, užívatelia cudzieho jazyka, to sú primárne oblasti (lokálne, regionálne & národné dáta)
 • Affinity to life long learning – Účasť na ďalšom vzdelávaní, prístup ku knižniciam (lokálne, regionálne & národné dáta)
 • Social and ethnic plurality – Cudzinci žijúci na území (lokálne dáta)
 • Flexibility – Schopnosť získať novú prácu (národné dáta)
 • Creativity – Práca v kreatívnom priemysle (národné dáta)
 • Cosmopolitanism/Open-mindedness – Prístup k imigrantom ale aj účasť na európskych záležitostiach (lokálne & národné dáta)
 • Participation in public life – participácia na dobrovoľníctve (lokálne & národné dáta)

Smart Governance sa zameriava na možnosti samosprávy a zároveň schopnosť samosprávy upriamiť pozornosť občanov na politické otázky a zainteresovať ich v prípade politického rozhodovania sa a účasti na voľbách. Druhá úroveň dát je kumulovaná  do nasledovných kategórií:

 • Participation in decision-making – Politická aktivita, počet politikov na občana ale aj počet žien v politike (lokálne & národné dáta)
 • Public and social services – Výdavky samosprávy na obyvateľa, počet detí v predškolskej starostlivosti, ale aj spokojnosť s kvalitou škôl (lokálne & národné dáta)
 • Transparent governance – transparentnosť ale aj korupcia sa berú do úvahy (národné dáta)
 • Political strategies & perspectives – v súčasnosti sa tieto dáta nespracúvajú

Schopnosť dopraviť sa je dôležitá, ale zároveň aj možnosti využívania variabilných dopravných prostriedkov a bezpečnosť cestujúcich. Dáta druhej úrovne sú kumulované nasledovne:

 • Local accessibility – Verejná preprava, jej kvalita a prístup k nej (lokálne & národné dáta)
 • (Inter-)national accessibility – medzinárodná dostupnosť regiónu (regionálne dáta)
 • Availability of ICT-infrastructure – Počítače v domácnostiach a prístup k širokopásmovému internetu (národné dáta)
 • Sustainable, innovative and safe transport system – Bezpečnosť premávky, green preprava elektrické dopravné prostriedky (lokálne & národné dáta)

Chceme poukázať na to, ako sa využívajú zdroje, ktoré máme k dispozícii, zároveň ako vplýva životné prostredie na náš život. Dáta sa kumulujú v druhej úrovni nasledovne:

 • Accrativity of natural conditions – Zelen a slnečný svit (lokálne dáta)
 • Pollution – Počet chronických chorôb a mikročastice, ktoré majú na tom podiel (vplyv) (lokálne & regionálne dáta)
 • Environmental protection – Účasť na ochrane prírody obyvateľstvom (národné dáta)
 • Sustainable resource management – Efektívne nakladanie s vodou a elektrinou (lokálne dáta)

Život obyvateľov je spojený s územím a ak chce byť územie smart, musí myslieť na viacero faktorov. Na druhej úrovni sú dáta kumulované nasledovne:

 • Cultural facilities – Návšteva múzea, divadla a kina (okresné dáta)
 • Health conditions – dĺžka života, počet lekárov, počet postelí v nemocničných zariadeniach a podobne (lokálne & národné dáta)
 • Individual safety – Kriminalita alebo spokojnosť s bezpečím (lokálne, regionálne, národné dáta)
 • Housing quality – Veľkosť obydlia a spokojnosť s obydlím (lokálne, regionálne, národné dáta)
 • Education facilities – Počet žiakov a početnosť ukončenia základného vzdelania s úrovňou vzdelávania (lokálne & národné dáta)
 • Touristic attractivity – počet prenocovaní a turistických atrakcií (lokálne & regionálne dáta)
 • Social cohesion – údaje spojené s chudobou (národné dáta)
Smart Economy
Smart People
Smart Governance
Smart Mobility
Smart Environment
Smart Living

Otázky a odpovede

Najčastejšie otázky ohľadom indexu a jeho dát, zobrazovania a významu.

Globálne index porovnáva všetky samosprávy, ktoré majú od 3000 obyvateľov (vrátane). Preto môže dochádzať k istým nezrovnalostiam, kedy obec (napr.) Pata v porovnaní s mestom Žilina dosahuje dáta, ktoré nemusia plne korešpondovať so skutočnosťou. V tomto prípade sa skúste pozrieť na benchmark samospráv podľa veľkostných skupín.

Dáta samospráv sa odvíjajú aj od pozície samotnej samosprávy. Pokiaľ sa samospráva nachádza v blízkosti silného mesta, kopíruje množstvo jeho ukazovateľov a teda má podobné alebo rovnaké dáta. Výsledkom tohto javu sú tzv. Funkčné mestské oblasti. Tie vychádzajú z predpokladu prepojenia okolitých samospráv so silným mestom -> dochádzanie do zamestnania, zvoz odpadu, distribúcia pitnej vody, dochádzanie za kultúrou a pod.

Zahraničie a krajiny vyspelejšie od Slovenska (na základe využívanie egovernance a podobne) sú schopné distribuovať aktuálnejšie štatistické údaje a teda indexy sú presnejšie a viac zamerané na konkrétnu oblasť, ktorej sa venujú. Slovensko má dáta "aktuálne" ale ich štruktúra je zastaraná. V porovnaní so zahraničím by Slovensko malo pracovať s inými dátovými setmi, ako tie, ktoré už pre potreby súčasného sveta nie sú dostatočné. To má vplyv aj na index a je potrebné povedať, že indikátory, ktoré sú v indexe by mohli byť omnoho viac zamerané na "SMART". Problém však je, že Slovensko také dáta nezbiera a nespracúva.

Tento index (benchmark) je dielom autorov akademického sektora, pričom nie je nijako hradené ani spolufinancované verejnými alebo súkromnými zdrojmi. Preto sú k dispozícii dáta prvej úrovne (6 SMART ukazovateľov) a dáta druhej úrovne. Dáta tretej úrovne (samotné indikátory) sú po vzájomnej dohode s konkrétnou samosprávou alebo inštitúciou obchodovateľné pre potreby ďalšieho rozvoja tohto indexu.

featured