S M A R T C I T Y I N D E X

Loading

SMART štandardy

Existujú tri hlavné úrovne štandardov týkajúcich sa inteligentných miest: strategické, procesné a technické, pričom každé z nich hrá dôležitú úlohu pri hodnotení inteligentných miest. Cieľom je nastaviť jednotné pravidlá, štandardy osvedčených postupov a zintenzívniť spoluprácu pri rozvoji prístupu „inteligentného mesta“.

Pomôžeme Vám

S našou expertízou v oblasti smart agendy inteligentných miest a regiónov Vám vieme byť nápomocní pri implementácii štandardov a procesov inteligentnej samosprávy a regiónu.

 • Skúmame ISO štandardy, EÚ štandardy, Slovenské štandardy a voliteľné (výskumy, iné krajiny a organizácie).
 • Pracujeme s expertami v oblasti.
 • Sme nestranní a spolupracujeme s viacerými mestami, krajmi ale aj orgánmi štátnej správy.

Model zrelosti pre dodávateľov inteligentnej komunity

Nasledovná tabuľka zobrazuje pre všetky kategórie úroveň zrelosti pre dodávateľov, užívateľov a produkt, ktorý sa využíva v rámci rozvoja smart city / region. štandardy, metódy a postupy sú v stručnosti popísané.

Samosprávam a krajom odporúčame dodávateľa na úrovni 4 alebo 5!

Štandardy pre integráciu inteligentného produktu do inteligentnej spoločnosti

Cieľom je usmerniť dodávateľov inteligentných komunít pre inteligentné produkty a inteligentné služby počas implementácie stratégie inteligentného mesta prostredníctvom:

 • pomoc pri odstraňovaní prekážok pre dodávateľov dátových produktov a dátových služieb definovaním súboru jasných odporúčaní, ktoré pomáhajú pri navrhovaní produktov a služieb, ktoré zodpovedajú požiadavkám mesta;
 • riešenie zlyhaní trhu, s ktorými sa stretávajú mestá, zabezpečením toho, že dátové produkty a dátové služby sa nevyvíjajú izolovane od riešenia skutočných problémov mesta a sú založené na jasnom súbore výsledkov;
 • riešenie problémov trhu v súvislosti s etikou a bezpečnosťou výrobkov a služieb inteligentných miest prostredníctvom začlenenia osvedčených postupov do ich dizajnu; iné
 • zabezpečenie toho, aby sa dátové produkty a služby vyvíjali prístupom zameraným na občana a inkluzívnym spôsobom.

Úrovne súladu

Keď dodávatelia inteligentných komunít dodávajú alebo sa snažia dodať dátový produkt alebo dátovú službu inteligentným komunitám, mali by:

 1. identifikovať sociálne, ekonomické a environmentálne výsledky, na ktoré sa zameriavajú líderské komunity a kľúčové zainteresované strany;
 2. uskutočniť výskum/prieskum, aby bola jasne definovaná výzva, ktorú ich dátový produkt alebo dátová služba pre komunitu rieši pri dosahovaní týchto výsledkov; a
 3. monitorovať a merať vplyv ich dátových produktov alebo dátových služieb na tieto výsledky.

Samosprávam a krajom odporúčame dodávateľa na úrovni 4 alebo 5!

Smart City Index štandardy
- Prehľad odporúčaní pre inteligentných komunitných dodávateľov

Normy a štandardy vplývajúce na Smart City:

 • ISO 37100 – Udržateľné mestá a komunity – slovník
 • ISO 37101 – trvalo udržateľný rozvoj v komunitách
 • ISO 37120 – Trvalo udržateľný rozvoj v komunitách – Ukazovatele pre mesto služieb a kvality života
 • ISO 26000 – Usmernenie pre spoločenskú zodpovednosť
 • ISO 17742 – Výpočet energetickej účinnosti a úspor pre krajiny, regióny a mestá
 • ISO 50001 – systém hospodárenia s energiou využívať energiu efektívnejšie
 • ISO 50006 – usmernenie k tomu, ako ustanoviť, používať a udržiavať ukazovatele energetickej hospodárnosti
 • ISO 39001 – Road traffic safety (RTS) management systems
 • ISO 39002 – Good practices for implementing commuting safety management
 • ISO 24510 – Činnosti týkajúce sa služieb pitnej vody a odpadových vôd – Pokyny pre hodnotenie a zlepšenie služieb pre používateľov
 • ISO 24511 – Čistiarne odpadových vôd
 • ISO 24512 – Služby pre pitnú vodu
 • ISO 20325 – Pokyny pre manažment dažďovej vody v mestských oblastiach
 • Séria ISO 24516 – Pokyny pre správu aktív systémov zásobovania vodou a odpadových vôd
 • ISO 24518 – Krízový manažment vodárenských spoločností
 • ISO / IEC 30182 – Koncept inteligentného mesta – Pokyny na vytvorenie modelu interoperability údajov
 • ISO / IEC 21972, Informačné technológie – ontológia vyššej úrovne pre ukazovatele inteligentných miest
 • ISO / IEC 27550 – Informačné technológie – Bezpečnostné techniky – Ochrana súkromia
 • ISO / IEC 27551 – Informačné technológie – Bezpečnostné techniky – Požiadavky na atribútové neprevoditeľné overenie entity
 • ISO / TS 37151 – Inteligentné komunitné infraštruktúry – Zásady a požiadavky na ukazovatele výkonu
 • ISO / TR 37152 – Inteligentné komunitné infraštruktúry – Spoločný rámec pre vývoj a prevádzku
 • ISO 22313 – Spoločenská bezpečnosť – Systémy riadenia kontinuity činnosti – Pokyny
 • ISO 22327, Bezpečnosť a odolnosť – Núdzové riadenie – Pokyny pre implementáciu systému včasného varovania pred zosuvmi pôdy
 • ISO 22395 – Bezpečnosť a odolnosť – Odolnosť komunity – Pokyny na podporu reakcie komunity na zraniteľné osoby
 • IWA 18 – Rámec pre integrované komunitné služby celoživotného zdravia a starostlivosti v starších spoločnostiach
 • Sprievodca ISO / IEC 71 – Sprievodca riešením prístupnosti v normách
 • ISO 45001 – Systémy riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • ISO / IEC 27001 a ISO / IEC 27002 – pre systémy riadenia bezpečnosti informácií
 • ISO / IEC 38500 – o podnikovom riadení informačných technológií poskytuje rámec pre efektívne, efektívne a prijateľné využitie IT v organizáciách

Organizácie:

 • Medzinárodná elektrotechnická komisia (International Electrotechnical Commission, IEC)
 • Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (International Organization for Standardization, ISO) a Medzinárodná telekomunikačná únia (International Telecommunication Union, ITU) vytvorili partnerstvo World Smart City. Toto partnerstvo každoročne organizuje Svetové fórum inteligentných miest (World Smart City Forum, WSCF)
 
* vychádzame z údajov ISO, PSI / BSI, EÚ a SR.

Kontaktujte nás