S M A R T C I T Y I N D E X

Loading

V novej výzve adresovanej MIRRI SR na moderné technológie pre lepšie služby v regiónoch môžu samosprávy a kraje získať na svoje projekty od 350 tisíc Euro do 4 miliónov Euro. Celkovo je vyčlenených až 35 miliónov Euro.

Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 vo výzve označenej ako OPII-2021/7/17-DOP a názvom Moderné technológie II poskytne samosprávam a krajom financie na verejnú dopravu, inteligentné parkovanie, monitorovanie ovzdušia aj wifi.

Zameranie projektov na naplnenie cieľov OPII

Projekty prispievajú k nasledovným špecifickým cieľom a typom aktivít prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej ako „OPII“):
Špecifický cieľ 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN
Špecifický cieľ 7.6 Zlepšenie digitálnych zručností a inklúzie znevýhodnených jednotlivcov do digitálneho trhu
Špecificky cieľ 7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov
Špecificky cieľ 7.5 Zlepšenie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené dáta

Moderné technológie pre samosprávy a kraje Slovenska

Zapojiť sa môžu krajské mestá (okrem Bratislavy) a Vyššie územné celky mimo Bratislavského kraja tak, že financovanie je rozelčnené na 85,00 % príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 10,00 % príspevku zo štátneho rozpočtu, 5,00 % spolufinancovania žiadateľa. Okrem krajských miest (samospráv) a VÚC, môžu byť ako partneri projektu, resp. prevádzkovatelia IDS aj Organizátori Integrovaných dopravných systémov.

Projekty zamerané na zavádzanie a využívanie inteligentných zariadení a nástrojov napr. na podporu asistovaného života, vzdialeného dohľadu a telemedicíny, na digitalizáciu a budovanie Inteligentných systémov riadenia, monitorovania, prediktívnej údržby a prevencie, sú v tomto prípade žiadúce, aby boli v súlade s cieľmi prioritnej osi. Zaujímavé pre samosprávy môžu byť aj tie projekty, ktoré smerujú k vytvoreniu inteligentnéhé systému riadenia, monitorovania, prediktívnej údržby a prevencie v rámci zvyšovania bezpečnosti, efektívnosti a kvality statickej dopravy, IoT monitorovacie zariadenia mostných objektov, diagnostika mostných objektov či vytvorenie, modernizácia Integrovaného dopravného systému verejnej hromadnej dopravy a iné monitorovanie.

Zameranie výzvy je rovnako aj pre IoT monitorovacie zariadenia pre oblasť životného prostredia, bezpečnosť v meste a komunikáciu s občanmi. Netreba zabúdať ani na zlepšenie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené údaje, pričom v tomto prípade sa môže jednať o implementáciu nástrojov pre zdieľanie, integráciu a riadenia kvality dát s dôrazom na otvorené dáta, identifikáciu zdrojov otvorených dát a ich kvality, automatizáciu procesov a ďalšiu prácu s dátami.

Žiadosť o podporu je možné zaslať do 28. februára 2022, teda do uzatvorenia I. hodnotiaceho kola výzvy. Dopytová výzva z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra je určená pre krajské mestá a vyššie územné celky.

Moderné technológie pre samosprávy a kraje Slovenska

Predchádzajúca výzva – Moderné technológie

Výzva č. OPII-2020/7/11-DOP s názvom Moderné technológie, bola predchodcom tejto výzvy. Na výzvu bola vyčlenená suma 10 000 000 eur. Žiadatelia mohli získať od 200 000 do 1 000 000 eur. Dňa 26. augusta 2020 uzatvorilo MIRRI SR výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na Moderné technológie, kód výzvy OPII-2020/7/11-DOP. Výzva sa uzatvorila z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na predmetnú výzvu.

V prvej výzve boli úspešné aj tieto samosprávy:
Žiadateľ: MESTO BOJNICE
Celková zazmluvnená suma: 952 264,00 €

Žiadateľ: Mesto Zlaté Moravce
Celková zazmluvnená suma: 590 080,95 €

Žiadateľ: Košický samosprávny kraj
Celková zazmluvnená suma: 432 411,20 €

Žiadateľ: Mesto Žilina
Celková zazmluvnená suma: 993 628,28 €

Žiadateľ: Mesto Považská Bystrica
Celková zazmluvnená suma: 688 917,25 €

Žiadateľ: Mesto Žiar nad Hronom
Celková zazmluvnená suma: 598 727,40 €

Žiadateľ: Mesto Michalovce
Celková zazmluvnená suma: 469 172,00 €

Žiadateľ: Mesto Snina
Celková zazmluvnená suma: 463 213,80 €

Žiadateľ: Mesto Galanta
Celková zazmluvnená suma: 984 245,82 €

Žiadateľ: Mesto Nesvady
Celková zazmluvnená suma: 736 389,79 €

Žiadateľ: Mesto Krásno nad Kysucou
Celková zazmluvnená suma: 381 020,40 €

Žiadateľ: Mesto Skalica
Celková zazmluvnená suma: 461 571,78 €

Žiadateľ: Mesto Holíč
Celková zazmluvnená suma: 603 603,54 €

Žiadateľ: Mesto Dubnica nad Váhom
Celková zazmluvnená suma: 609 235,20 €

Žiadateľ: Mesto Šaľa
Celková zazmluvnená suma: 869 248,78 €

Tieto samosprávy majú celkovú zazmluvnené finančné prostriedky vo výške 5 577 701,11 €. Finančné prostriedky boli zazmluvnené aj s ďalšími samosprávami.

Podobné stránky