S M A R T C I T Y I N D E X

Loading

NetZero Cities - klimatická neutralita - InteligentneMesta

Misie EÚ spustila prostredníctvom Európskej komisie nový a inovatívny spôsob, ako spolupracovať a zlepšovať životy ľudí v Európe aj mimo nej – klimatická neutralita miest do roku 2030. Víziou je aktívna a spolupracujúca práca so samosprávami cez príklady dobrej praxe. V súčasnosti 75 % ľudí v Európe žije v mestách a predikcia do roku 2050 je 85 %.

Misia EÚ pre klimaticky neutrálne a inteligentné mestá

Misie EÚ sa zameriavajú na riešenie veľkých výziev v oblasti zdravia, klímy a životného prostredia a na dosiahnutie ambicióznych a inšpiratívnych cieľov v týchto oblastiach do roku 2030. Ich realizácia si vyžaduje spoločné úsilie prekračujúce hranice politík, programov a rôznych úrovní riadenia.

Misia EÚ pre klimaticky neutrálne a inteligentné mestá zverejnila 25. novembra výzvu na vyjadrenie záujmu adresovanú mestám. V odpovedi na túto výzvu budú môcť mestá vyjadriť svoju vôľu stať sa klimaticky neutrálnymi do roku 2030 v rámci misie a predložiť relevantné informácie o svojej súčasnej situácii, prebiehajúcej práci a budúcich plánoch. Európska komisia vyberie zúčastnené mestá s pomocou nezávislých externých odborníkov. Mestá môžu prejaviť svoj záujem vyplnením a odoslaním cieleného dotazníka do 31. januára 2022.

Nemôžeme sa v rámci enviro problematiky a otepľovania dostať cez 1,5°C oteplenia a musíme spoločne pracovať aby sa to nestalo. Zabrániť tomu vieme práve vytváraním partnerstiev a zázemia pre inovácie a progres v tejto oblasti. To znamená aktivovať inovačný ekosystém v rámci vzdelávania, univerzít, smart špecializácie a technologického pokroku je základom vytvorenia inteligentných samospráv a regiónov. Ďalej zapojenie obyvateľstva cez living labs a vytvorenia prostredia na zapájanie obyvateľstva je kľúčový faktor úspešnosti smart ekosystémov v samosprávach. V rámci výzvy budú regióny partnerom pripravovanej kooperácie a finančného mechanizmu pre rozvoj smart miest a regiónov.

NetZero Cities - klimatická neutralita - InteligentneMesta

Podklady k výzve

Európska komisia sprístupnila informačný balík pre mestá s komplexnými informáciami o misii „100 klimaticky neutrálnych a inteligentných miest do roku 2030“.

Informačná súprava sa skladá z dvoch častí:

 • Časť I („Porozumenie misii miest“) je praktická príručka, ktorá pomôže mestám pripraviť sa na výzvu na vyjadrenie záujmu o účasť na misii, ktorú Komisia plánuje adresovať mestám v druhej polovici novembra.
 • Časť II („Krátky sprievodca mestskou klimatickou neutralitou“) ponúka zdroje a stratégie na dosiahnutie klimatickej neutrality na úrovni mesta.
 • Časť II je určená ako usmernenie počas implementácie misie.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, kontaktujte tím Cities Mission na tejto adrese: EC-CITIES-MISSION@ec.europa.eu.

Cieľ projektu je mať minimálne 100 miest v Európe climate-neutral a smart do roku 2030. Je treba vytvoriť prepojenie tohto finančného mechanizmu v rámci synergie s Covenant of Mayors a Climate Pact. Rovnako je cieľom vytvoriť prepojenie medzi krajinami a regiónmi na zdieľanie best practices.
Climate City Contracts budú pozostávať z týchto súčastí:

 • na mieru vytvorené plány podľa potrieb miest voči dosiahnutiu klimatickej neutrality podporované Mission Platform
 • Memorandum o porozumení
 • Politiky vorené v duchu multilevel governance (zapojenie národných, regionálnych a miestnych stakeholderov, vrátane obyvateľov a ekonomicky aktývnych organizácií)
 • Zameranie sa na inovatívne (holistický prístup) mestské riadenie, investičný plán a monitorovacio-reporovací program

Financovanie je rozdelené a zamýšľané nasledovne:

 • Eu finančné programy budú podporovať aktivity
 • Kooperácia s Európskou investičnou bankou a národnými Investičnými organizáciami
 • Investície súkromného sektora

NetZero Cities - klimatická neutralita - InteligentneMesta

Mission platform

Mission platform, ktorá v rámci projektu vznikne, má byť one-stop-shop, teda miesto kde mestá budú môcť nájsť riešenia, technológie, zdroje a pomoc aj keď nebudú priamo zapojené ako súčasť 100 miest zapojených do projektu. Očakáva sa v rámci platformy nasledovná spolupráca:

 • Zapojenie miest
 • budovanie komunity
 • praktické zapojenie a testovanie – formulácia a implementácia odporúčaných politík

Služby, ktoré platforma bude ponúkať sú nasledovné:

 • Inovatívne riešenia
 • Financie
 • Sociálne inovácie
 • Zapájanie obyvateľstva

September 2022 sa očakáva spustenie platformy NetZero Cities a možného zapájania všetkých miest v Európskej únii.

Okrem iného, platforma ponúkne „Large-scale“ pilotovanie vo vybraných 30 mestách (0,5 mil. – 1,5 mil. €). Teda prebehne dodatočné financovanie projektov /Mestá budú pochádzať zo zoznamu 100 zapojených miest/ a táto finančná podpora bude zameraná na oblasti:

 • Klimatická neutralita
 • Twinning program
 • Pomoc mestám prejsť proces

Platforma rovnako prostredníctvom Peer2Peer zabezpečí zdieľanie praktických prístupov miest pre zmenu klimatickej stopy a dosiahnutie klimatickej neutrality

NetZero Cities - klimatická neutralita - InteligentneMesta

Slovenské mestá v projekte

Európske mestá sa môžu registrovať a týmto spôsobom vyjadriť svoj záujem stať sa v rámci misie klimaticky neutrálnymi do roku 2030.

Dôležité dátumy:

 • 31.1.2022 – Uzatvárajú sa výzvy (formulár registrácie)
 • 31.3.2022 – definovanie partnerských miest

Pri registrácii je potrebné ukázať, že mesto má ambíciu, nie potrebu. Rovnako vôľa zapojenia obyvateľstva a stakeholderov. Podmienkou je, aby samospráva, ktorá sa registruje, mala minimálne 50 000 obyvateľov a predpoklad klimatickej neutrality do 2030. Inkluzivita, diverzita a geografické vyrovnanie, to sú princípy, ktoré rovnako musí preukázať v rámci registrácie.

Na základe požiadaviek je výzva vhodná pre nasledovné samosprávy:

 • Banská Bystrica
 • Martin
 • Nitra
 • Poprad
 • Prešov
 • Trenčín
 • Trnava
 • Žilina
 • Košice
 • Bratislava

Podobné stránky