S M A R T C I T Y I N D E X

Loading

SMART stratégie

Od Vstupných správ cez Integrované územné stratégie
až k nastaveniu SMART stratégie Vášho územia.

Pomôžeme Vám

S našou expertízou v oblasti smart agendy inteligentných miest a regiónov Vám vieme byť nápomocní pri zostavovaní Vašej smart stratégie inteligentnej samosprávy a regiónu.

 • Máme dáta za všetky slovenské samosprávy, okresy a kraje v oblasti smart agendy.
 • Pracujeme s najnovšími dokumentami a dokážeme ich aplikovať vo Vašej smart stratégii.
 • Sme nestranní a spolupracujeme s viacerými mestami, krajmi ale aj orgánmi štátnej správy.

Kontaktujte nás

Vyplňte rýchly formulár a pošlite nám Vašu Vstupnú správu v poslednej aktuálnej verzii. Môžete pridať aj PHSR, prípadne iný podstatný dokument na ktorom pracujete.

  Vstupná správa

  Iný dokument

  Tvorba IÚS a SMART stratégie

  Pri tvorbe stratégie vychádzame z dlhoročných skúseností, dátových podkladov, ale aj dokumentov, ktoré dôverne poznáme. Okrem medzinárodných a národných, ktoré majú vplyv na SMART stratégiu, pracujeme aj napríkald s týmito dokumentmi.

  • Metodika a inštitucionálny rámec tvorby verejných stratégií
  • Metodika tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart (inteligentného, rozumného) rozvoja
  • Jednotný metodický rámec pre prípravu integrovaných územných stratégií a investícií v SR v programovom období 2021 – 2027
  • Národná koncepcia informatizácie verejnej správy 2021 – 2030