S M A R T C I T Y I N D E X

Loading

(c) Freepik

V rámci konferencie s názvom “Trvalo udržateľný rozvoj v krajinách Európskej únie II.”, ktorá sa konala na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na Fakulte verejnej správy, sme publikovali článok s názvom “Implementácia Smart cities na Slovensku – potreba a východiskový stav”.

Smart Cities in Slovakia

Práve inteligentné riešenia sú nástroje a mechanizmy, ktoré pomôžu mestám sa vyrovnať s touto rýchlou zmenou, ktorá má vplyv na všetky oblasti fungovania a života v týchto aglomeráciách a dať odpoveď na ich otázku budúcej existencie. K tomuto cieľu využijeme viaceré metodologické postupy, ktoré kvalitatívne a kvantitatívne poskytnú výskumné dáta a politicko-ekonomické implikácie využiteľné pre definovanie budúcich stratégií v oblasti implementácie inteligentných riešení pre mestá a ich priľahlé oblasti na celom Slovensku.
V súčasnosti absentuje v oblasti implementácie inteligentných riešení slovenských miest komplexný výskum riešenej problematiky aplikačného charakteru a to aj na základe reálnej potreby, resp. záujmu zo strany všetkých zapojených aktérov, najmä však Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Existuje reálna spoločenská požiadavka vytvoriť výskumné empirické dáta, ktoré by umožnili identifikovať súčasné výzvy v oblasti zavádzania inteligentných systémov riadenia slovenských miest v multikauzálnom vzťahu medzi aktérmi verejnej politiky, samosprávami a podnikateľsko-ekonomickými organizáciami ponúkajúce takéto technológie.

Zborník

Recenzovaný nekonferenčný zborník s názvom: “Trvalo udržateľný rozvoj v krajinách Európskej únie II.” je jedným z výstupov riešenia projektu VEGA č. 1/0302/18 “Inteligentné mestá ako spôsob implementácie konceptu trvalo udržateľného rozvoja miest SR”, ktorý sa rieši na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulte verejnej správy, Katedre ekonomiky a riadenia verejnej správy. Príspevky publikované v tomto zborníku svojim obsahom podporujú výskumnú časť riešiteľov vedeckého projektu. Zároveň vytvárajú odborný a vedecký diapazón pre ďalšie skúmanie a tvorbu vedeckých hypotéz. Čitateľ má možnosť oboznámiť sa s novými vysoko aktuálnymi problémami, ktoré nastavuje implementácia poznatkov v oblasti riadenia inteligentných miest pri zabezpečení ich trvalou držateľného rozvoja.

Podobné stránky