S M A R T C I T Y I N D E X

Loading

SMART stratégia TTSK (koncept)

SMART stratégia rozvoja regiónu Trnavského samosprávneho kraj nesie pre všetky samosprávy, primátorov, primátorky, ako aj starostov a starostky potenciál vytvorenia jedného spoločného naratívu pri rozvoji jednotlivých verejných politík a ich opatrení v rámci celého samosprávneho kraja. Práve spoločný naratív v procese tvorby, modifikácie či vytvárania nových opatrení v jednotlivých politikách je nástrojom pre vytvorenie spoločne vnímaného pozicioningu samosprávneho kraja v priestore Slovenska a Európy.

Dokument strategického zamerania je rozdelený do troch primárnych častí – analytická, strategická a vykonávacia. Okrem toho je k dispozícii aj úvodná časť a záverečná, spolu s prílohami. V rámci stratégie sa pracuje s nasledovnými kľúčovými oblasťami:

 • Zdravotníctvo,
 • Sociálne veci,
 • Vzdelávanie,
 • Integrovaná doprava ako doplnenie k Plánu udržateľnej mobility TTSK,
 • Životné prostredie ako doplnenie k Nízkouhlíkovým stratégiám,
 • Kultúra,
 • Regionálny rozvoj,
 • Cestovný ruch,
 • Územné plánovanie.

Hlavné impulzy pre spracovanie strategického dokumentu sú:

 • zlepšenie kvality života obyvateľov na základe vykonaných analýz, spätnej väzby od obyvateľstva, príkladov dobrej praxe doma i v zahraničí, ako aj skúseností zo zahraničia, nových postupov a technológií;
 • optimalizácia činností a zlepšenie pracovného prostredia na úradoch (kraj, samosprávy);
 • aktuálnosť problematiky implementácie inovácií a inteligentných riešení v nadväznosti na skúsenosti a dopady pandémie Covid-19;
 • sieťovanie a prepojenie jednotlivých riešení a procesov (kraj a samosprávy);
 • zdieľanie skúseností, dát a jednotlivých postupov a riešení, vrátane ich prepojení;
 • efektívne využitie nových dodatočných príležitostí a testovanie nových riešení a postupov s prípadným rozšírením po celom kraji či samosprávach;
 • pracovanie s klastrovou politikou ako (najvhodnejšou) možnosťou pre implementáciu a rozvoj inteligentného kraja na základe strategického dokumentu.

Prosíme samosprávyorganizácie v Trnavskom samosprávnom kraji k zodpovedaniu dátového dotazníka.

Dátový dotazník slúži na synchronizáciu dát medzi Trnavským samosprávnym krajom, miestnymi samosprávami a organizáciami v kraji. Pre vytvorenie funkčnej Smart platformy TTSK a spárovania toku dát, potrebujeme poznať dáta a dátové požiadavky.

Dátový dotazník pre

miestne samosprávy a organizácie v TTSK

V dotazníku sa nachádza 14 otázok, ktoré sú automatizované a vyplnenie nezaberie viac ako 6 minút času. Pomôžete nám k vytvoreniu dátovej štruktúry a potrebných prepojení týchto dát pre Smart platformu.

dátový dotazník

Smart platforma TTSK

Spolupracujúce samosprávy a organizácie:

 • Dunajská Streda
 • Gbely
 • Holíč
 • Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie (OOCR Záhorie)
 • Piešťany
 • Piešťany Rezort
 • Skalica
 • Veľké Úľany
 • Veľký Meder

SMART platforma na monitorovanie a hodnotenie rozvoja miest a obcí bude inšpirovaná dátovou základňou na Úrade TTSK a bude slúžiť ako podporný nástroj pre mestá a obce na zber a ukladanie dát. Údaje budú zároveň dostupné Úradu TTSK a širokej verejnosti. Inovatívnym prínosom – vytvorením systémových nástrojov pre obce a mestá dôjde k skvalitneniu výstupov, monitoringu, a tým aj skvalitneniu vyhodnotenia celého procesu. Ďalším prínosom bude zvýšenie výpovednej hodnoty získaných údajov. Vytvorením systémových nástrojov na tvorbu, monitorovanie a vyhodnocovanie PHSR sa skvalitní spolupráca medzi dotknutými subjektami v rámci aktivít PHSR, ale aj rozvoja kraja.

Kontaktujte nás
V prípade, že Vaša samospráva alebo organizácia sa chce stať súčasťou Smart platformy TTSK, či chcete konzultovať SMART stratégiu TTSK, prosím, kontaktujte Andreja Kóňu, povereného riadením Expertného tímu a zostavením SMART stratégie TTSK. Mgr. Andrej Kóňa, PhD. – andrej.kona@ucm.sk

Koncept SMART stratégie TTSK

V stručnosti popísaný koncept strategického dokumentu, ktorý je v poslednom bode zapracovania pripomienok Riadiaceho výrobru TTSK k tvorbe tohto strategického dokumentu.

Partnerstvo a sieťovanie

Globálny cieľ: Zvýšenie povedomia, zainteresovanosti a participácie na rozvoji Smart kraja

 

Obyvateľstvo a vzdelávanie

Globálny cieľ: Kontinuálne šírenie povedomia o možnostiach, atraktívnosti a úrovni Smart TTSK, ako aj vzdelávanie v tejto oblasti

 

Zdravotníctvo

Globálny cieľ: Inteligentný manažment zdravia a zariadení poskytujúcich zdravotnú starostlivosť v kraji

 

Sociálne veci

Globálny cieľ: Inteligentné spravovanie a rozvoj sociálnej oblasti TTSK

 

Vzdelávanie

Globálny cieľ: SMART VZDELÁVANIE

 

Integrovaná doprava ako doplnenie k Plánu udržateľnej mobility TTSK

Globálny cieľ: Smart integrovaná doprava ako doplnenie k Plánu udržateľnej mobility

 

Životné prostredie ako doplnenie k Nízkouhlíkovým stratégiám

Globálny cieľ: Inteligentný SMART energetický systém

 

Kultúra

Globálny cieľ: Smart kultúra, dáta, produktový manažment a zvyšovanie výkonnosti TTSK v téme kreatívneho priemyslu

 

Regionálny rozvoj

Globálny cieľ: Inteligentný regionálny rozvoj

 

Cestovný ruch

Globálny cieľ: Kraj otvorený inováciám a podporujúci inteligentné riešenia v prospech rozvoja CR/BE
Globálny cieľ: Udržateľný a odolný CR / BE v regióne TTSK

 

Územné plánovanie

Globálny cieľ: Inteligentné územné plánovanie

Partnerstvo a sieťovanie

Globálny cieľ: Zvýšenie povedomia, zainteresovanosti a participácie na rozvoji Smart kraja

Strategická priorita: Prepojenie regionálnej samosprávy s lokálnymi aktérmi a ich zapojenie do plánovania, rozvoja a implementácie agendy inteligentného regiónu

Opatrenie: Koordinácia a podpora tvorby podmienok aktivít v území TTSK prostredníctvom Smart platformy

Opatrenie: Systematické budovanie strategického partnerstva pre rozvoj inteligentného ekosystému Smart TTSK

Opatrenie: Vytváranie podmienok pre digitalizáciu spoločnosti a jej prístupu a následnému využívaniu dátových služieb kraja

Opatrenie: Vytváranie podmienok pre zvyšovanie úrovne vzdelania v oblasti Smart agendy a s ňou súvisiacich možností pre kraj

Opatrenie: Zlepšenie využívania dát a analýz pri tvorbe, plánovaní a analýze vývoja trendov prostredníctvom AI

Opatrenie: Technická, behaviorálna a ne-technologická štandardizácia s vypracovaním metodických dokumentov a postupov pre rozvoj inteligentného kraja

Opatrenie: Podpora vytvárania systému poradenstva pre organizácie a samosprávy v kraji a zriadenie a podpora vytvárania podmienok pre využitie Living hub miesta pre podporu vzniku a rozvoja start-up-ov a inovatívnych riešení v kraji

Opatrenie: Dlhodobo realizovateľná a efektívna propagácia a sieťovanie v rámci aktérov kraja v oblasti inteligentného rozvoja

Obyvateľstvo a vzdelávanie

Globálny cieľ: Kontinuálne šírenie povedomia o možnostiach, atraktívnosti a úrovni Smart TTSK, ako aj vzdelávanie v tejto oblasti

Strategická priorita: Edukácia pre obyvateľstvo v Smart TTSK

Opatrenie: Zadefinovanie podporných schém pre vzdelávanie a podpora vytvárania podmienok pre zvyšovanie kvalifikácie v oblastiach smerovaných na implementáciu a rozvoj agendy inteligentného regiónu v rámci všetkých úrovní a oblastí.

Opatrenie: Vytváranie podmienok pre rozvoj a vzdelávanie v oblasti využívania prvkov e-governmentu.

Opatrenie: Edukácia v školských zariadeniach, ako aj vytváranie podmienok pre edukáciu verejnosti o pozitívnych dopadoch a možnostiach agendy inteligentného regiónu pre jeho obyvateľov.

Opatrenie: Podpora vytovrenia podmienok pre samostatný marketingový projekt zameraný na komunikáciu príležitostí cestovného ruchu, zvýšenia zahraničných investícií a podpory exportu inteligentných riešení a možností na Slovensku a v zahraničí podporujúcich TTSK ako inteligentný kraj

Zdravotníctvo

Globálny cieľ: Inteligentný manažment zdravia a zariadení poskytujúcich zdravotnú starostlivosť v kraji

Strategická priorita: Inteligentný manažment obyvateľov v súvislosti s moderným zdravotníctvom v kraji.

Opatrenie: Podpora vytvárania podmienok pre rozvoj vysokorýchlostných pripojení v zariadeniach poskytujúcich zdravotnú starostlivosť

Opatrenie: Nemocnice a zariadenia poskytujúce zdravotnú starostlivosť dátovo prepojené spolu s dátami potrebnými pre manažment obyvateľa prostredníctvom vytvárania podmienok zo strany TTSK k takémuto rozvoju a prepojeniu

Opatrenie: Podpora vytvárania podmienok pre zavedenie telemedicíny (telematiky) ako prvok výkonu starostlivosti o obyvateľa

Opatrenie: Vytváranie podmienok pre zavedenie nových technológií pre zdravotnú starostlivosť

Opatrenie: Vytváranie podmienok pre zavedenie smart prvkov a IoT prvkov pri manažmente klienta a chodu nemocnice či zariadenia poskytujúceho zdravotnú starostlivosť, ako aj podpora vytvárania podmienok pre implementáciu Artificial inteligence (AI) ako podporného prostriedku manažmentu klienta a výkonov spojených v rozhodovacom procese pri diagnostikovaní klienta

Sociálne veci

Globálny cieľ: Inteligentné spravovanie a rozvoj sociálnej oblasti TTSK

Strategická priorita: Moderné a inovatívne sociálne služby v TTSK

Opatrenie: Technická modernizácia poskytovateľov sociálnych služieb za pomoci rozvoja konceptu eHealt a telematiky

Opatrenie: Vytváranie podmienok pre zavádzanie inovatívnych metód v oblasti sociálnych služieb kraja pre riešenie začleňovania sociálne ohrozených skupín

Opatrenie: Podpora vytvárania podmienok pre zvýšenie inovačného potenciálu prepájaním tretieho sektora s akademicko – výskumnou obcou a strednými školami

Vzdelávanie

Globálny cieľ: SMART VZDELÁVANIE

Strategická priorita: Zavedenie a zdokonalenie systému zelených škôl na úrovni základných a stredných škôl v regióne TTSK

Opatrenie: Opatrenia na úrovni triedenia a recyklácie odpadu - krátkodobé aktivity

Opatrenie: Opatrenia na úrovni triedenia a recyklácie odpadu - dlhodobé (kontinuálne) aktivity

Opatrenie: Zachytávanie dažďovej vody v areáli školy

Opatrenie: Zníženie spotreby vody

Opatrenie: Environmentálne vzdelávanie

Opatrenie: Ekologickosť (zelenosť) areálu školy a jeho okolia

Opatrenie: Využitie zelených plôch v procese výučby

Opatrenie: Ekologické aktivity pre študentov vysokých škôl

Opatrenie: Celoživotné environmentálne vzdelávanie (spolupráca s vysokými školami)

Opatrenie: Aplikácie v procese výučby

Opatrenie: Podpora praktických vedomostí a zručností (finančná gramotnosť, kritické a podnikateľské myslenie)

Opatrenie: Podpora zdravého životného štýlu

Integrovaná doprava ako doplnenie k Plánu udržateľnej mobility TTSK

Globálny cieľ: Smart integrovaná doprava ako doplnenie k Plánu udržateľnej mobility

Strategická priorita: Bezpečná, ekologická a dostupná inteligentná doprava

Opatrenie: Podpora podmienok pre implementáciu inteligentných systémov riadenia a monitoringu dopravy aj s ohľadom na budovanie modro-zelenej infraštruktúru kraja

Opatrenie: Podpora vytvárania podmienok pre budovanie informačných služieb pre správcu dopravných sietí a ich užívateľov, ako aj odstránenie nadbytočnej administratívnej záťaže

Opatrenie: Podpora rozvoja a tvorba podmienok pre zvyšovanie bezpečnosti dopravy ako následok modernizácie a implementácie senzoriky

Opatrenie: Zavádzanie princípov a technológií inteligentnej mobility /alebo alternatívnych metód dopravy s nízkoemisnými pohonmi a zavádzanie princípov a technológií inteligentnej mobility s cieľom racionalizácie dopravy, ako aj rozvoj technológie a aplikácií pre cestujúcich s rozvojom alternatívnych metód dopravy a ich vzájomné prepojenie

Opatrenie: Inovatívny nástroj „carsharing“ ako súčasť SMART MOBILITY

Životné prostredie ako doplnenie k Nízkouhlíkovým stratégiám

Globálny cieľ: Inteligentný SMART energetický systém

Strategická priorita: Optimalizácia energetického manažmentu s ohľadom na efektívne využívanie zdrojov, bezpečnosť a spoľahlivosť zásobovania energiou s dosiahnutím neutrality NUS a podpora a motivácia k energetickej úspore.

Opatrenie: Vytvoriť systém energetického manažmentu kraja (pasportizácia, akumulácia, riadenie, spotreba) budov vo vlastníctve kraja, energetický audit a komplexne podporovať využívanie zdrojov alternatívnej energie v mestách a obciach.

Strategická priorita: Pokročilý SMART environment vrátane ekosystémových interakcii

Opatrenie: Využiť inteligentné nástroje pre ochranu ovzdušia s využitím digitalizácie dát

Opatrenie: Podporiť pôdnu biodiverzitu kraja, zaistiť SMART hospodárenie s pôdnym fondom ako prevenciu pri pôdnej erózií.
Strategická priorita: Inteligentné SMART riešenie odpadov na princípe 3R (reduce, reuse, recycle)

Opatrenie: Systematicky pomáhať mestám, obciam a kľúčovým partnerom (finančne, metodicky) v oblasti inteligentného odpadového hospodárstva

Opatrenie: Aplikovať plán riešenia odpadového hospodárstva s využitím modelu 3 R a podporovať vznik reuse centier.

Strategická priorita: Podpora modro-zelenej krajiny, ochrana zdrojov vôd pred znečistením, využitie vody ako súčasť cirkulárnej ekonomiky

Opatrenie: Efektívne hospodáriť s vodou (podzemné zdroje) v kraji a na základe systematického zberu dát, predchádzať znečisteniu, metodicky viesť obce pri nakladaní s vodným potenciálom, podporovať výstavbu nových ČOV (znižovanie podielu nitrifikantov), využívanie vyčistených vôd (kumulácia - vyhrievanie), využívanie geotermálnych prameňov, evidovať a zberať údaje (mapový monitoring)

Kultúra

Globálny cieľ: Smart kultúra, dáta, produktový manažment a zvyšovanie výkonnosti TTSK v téme kreatívneho priemyslu

Strategická priorita: Vytvorenie a spravovanie pracovnej skupiny na úrovni samosprávneho kraja zloženej z hlavných aktérov kreatívneho priemyslu

Opatrenie: Zvyšovanie poznania spotrebiteľského správania sa účastníkov kreatívneho priemyslu a analýza spotrebiteľského správania

Opatrenie: Vytvorenie analýzy postavenia TTSK voči prihraničným regiónom pre komplementarity výkonnosti a rozvoja kultúrneho priemyslu

Opatrenie: Vytvorenie modelu vzájomnej korelácie kultúry a DCR a AZCR

Opatrenie: Podpora rozvoja inovácií v kreatívnom priemysle a export kreatívneho priemyslu

Opatrenie: Vytvorenie programu riadenia priestoru veľkokapacitných priestorov s možnosťou medzinárodnej účasti kultúrnych programov a vytvorenie analýzy postavenia TTSK voči prihraničným regiónom

Opatrenie: Implementácia a rozvoj inteligentných riešení v kultúrnych inštitúciách pre získavanie a prácu s dátami ako aj priblížením inštitúcií k návštevníkom

Regionálny rozvoj

Globálny cieľ: Inteligentný regionálny rozvoj

Strategická priorita: Rozvoj regiónu a jeho súčastí v rámci inovatívneho a inteligentného systému riadenia.

Opatrenie: Podpora vytvárania podmienok pre rozvoj systémov elektronickej komunikácie (úrad - obyvateľ - podnikateľ) ale aj samospráva - samospráva.

Opatrenie: Implementácia, manažment a rozvoj systému krízového manažmentu smerujúceho k ochrane obyvateľstva, majetku a iných statkov, na základe dátového manažmentu a umelej inteligencie.

Opatrenie: podporovať rozvoj priemyslu 4.0 v kraji v spolupráci s krajskou RIS a domén jej špecializácie.

Cestovný ruch

Globálny cieľ: Kraj otvorený inováciám a podporujúci inteligentné riešenia v prospech rozvoja CR/BE

Strategická priorita: Zriadenie organizačno-manažérskej entity pre komplexnú koordináciu rozvoja CR / BE na území TTSK s kvalifikovanou pracovnou silou

Opatrenie: Zlepšenie rozsahu, kvality a manažmentu zberu údajov v CR / BE pre inteligentné rozhodovanie

Opatrenie: Zlepšenie využívania dát a analýz pri tvorbe, plánovaní a propagácii produktu CR kraja

Opatrenie: Vytvorenie funkčnej komunikačnej platformy medzi súkromným, verejným a akademickým sektorom

Strategická priorita: Zlepšenie a tvorba nových služieb a infraštruktúry CR / BE pre návštevníka kraja

Opatrenie: Zlepšenie existujúcich a zavádzanie nových služieb a novej inteligentnej infraštruktúry CR

Opatrenie: Kreatívne využitie priestorov TTSK / miest pre účely CR/BE a zlepšenie ich propagácie

Opatrenie: Priama podpora / development festivalov

Strategická priorita: Zvýšenie konkurencie-schopnosti ekosystému CR / BE a zlepšenie podporného prostredia pre rozvoj CR / BE

Opatrenie Zadefinovanie podporných programov pre vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie v oblasti CR a destinačného marketingu a manažmentu

Opatrenie Identifikácia a zrealizovanie opatrení, ktoré dokážu napomôcť podnikom CR s motiváciou a náborom ľudských zdrojov

Globálny cieľ: Udržateľný a odolný CR / BE v regióne TTSK

Strategická priorita: Využívanie prvkov inteligentnej mobility pre návštevníka TTSK

Opatrenie Zavádzanie princípov a technológií inteligentnej mobility s cieľom racionalizácie dopravy

Opatrenie: Podpora využívania a efektívnej prevádzky dopravných prostriedkov s nízko-emisnými pohonmi

Územné plánovanie

Globálny cieľ: Inteligentné územné plánovanie

Strategická priorita: Digitalizácia regiónu a zvýšenie podnikateľskej výkonnosti.

Opatrenie: Podpora vytvárania podmienok pre rozvoj mapových služieb v spolupráci so samosprávami kraja, ako aj pasportizácia kraja a miestnych samospráv

Opatrenie: Jednotné centrum pre dáta a geoportál pre kraj

Opatrenie: Export inovatívnych a vysoko konkurencieschopných produktov založených na technickej, technologickej a procesnej inovácii vyvinutých na území kraja a zvýšenie inovačného potenciálu podnikateľského sektora v kraji

TENTO PROJEKT JE PODPORENÝ Z EURÓPSKEHO SOCIÁLNEHO FONDU